Jak wybudować dom w tydzień?

Czytelnicy tych sïów podjÚli juĝ zapewne decyzjÚ co do odpowiedzi na to
pytanie. Tak moĝemy zgadywaÊ, bo nasza ksiÈĝka to spory wydatek i trudno
nam wierzyÊ, ĝe ktoĂ zakupiï jÈ wyïÈcznie, aby sprawiÊ radoĂÊ autorom. Ta
sprawa nie jest aĝ tak oczywista. ¥cieĝka zawodowej kariery w show-biznesie
moĝe wydawaÊ siÚ interesujÈca i kusiÊ poczÈtkowymi sukcesami, jednak
podjÚcie decyzji o wyborze jej jako swojej drogi ĝyciowej wymaga odpowiedniego
zastanowienia i samoĂwiadomoĂci. AnalizujÈ Kwestia talentu jest i ïatwa, i trudna do rozstrzygniÚcia. O jego posiadaniu
Ăwiadczy ïatwoĂÊ pisania lub komponowania, szybkoĂÊ opanowywania
umiejÚtnoĂci gry na instrumencie, skala gïosu itp. Z drugiej strony powstaje
pytanie, czy tak rozumiane umiejÚtnoĂci stanowiÈ coĂ unikalnego
w skali kraju czy Ăwiata, czy byÊ moĝe sÈ stanem typowym dla dziesiÈtków
tysiÚcy osób. O tym moĝna siÚ przekonaÊ w konfrontacji z innymi podczas róĝnego rodzaju przeglÈdów i konkursów. Naleĝy takĝe wziÈÊ
pod uwagÚ kwestiÚ dynamiki rozwoju wymienionych umiejÚtnoĂci i potencjalnego
ich stanu, jaki artysta ma szansÚ osiÈgnÈÊ w szczycie swojej
kariery, a takĝe definiowane przez fachowców szczególnie precyzyjnie
tzw. „to coĂ”. Co do tego rodzaju kategorii nie wynaleziono dotychczas
narzÚdzia sïuĝÈcego do obiektywnego pomiaru, a najbardziej zbliĝonym

Comments are closed.