Kiedy warto iść na przód, w nieruchomościach…

Okres studiów jest idealny na sprawdzenie swojego potencjaïu artystycznego.
Szczególnie studenci studiów dziennych majÈ ten komfort, ĝe nie
ponoszÈ kosztów edukacji (na uczelniach pañstwowych nie pïacÈ za naukÚ,
a w uczelniach prywatnych zwykle pïacÈ za nich rodzice), wysiïek
czasowy zwiÈzany ze studiowaniem pozwala na realizacjÚ kariery artystycznej,
przysïugujÈ im uprawnienia na zniĝkowe przejazdy komunikacjÈ
miejskÈ i PKP, wciÈĝ funkcjonujÈ pewne formy studenckiej dziaïalnoĂci
socjalnej (uczelnie pañstwowe finansujÈ kluby studenckie, które prowadzÈ
wprawdzie dziaïalnoĂÊ komercyjnÈ, ale jest w nich wciÈĝ miejsce na
próby muzyczne, jest sprzÚt i pewna przychylnoĂÊ dla artystów-studentów) organizowane sÈ specjalne formy promocji artystów-studentów, jak FAMA,
Festiwal Piosenki Studenckiej, juwenalia itp. W pewnych dziedzinach
aktywnoĂci rozrywkowej (jak np. kabaret) Ărodowisko akademickie jest
wrÚcz wylÚgarniÈ talentów. Wywodzenie siÚ artysty ze Ărodowisk akademickich
jest wreszcie powodem zastosowania nieco bardziej liberalnych
kryteriów oceny dziaïalnoĂci takich osób w pewnych gremiach w porównaniu
z artystami postrzeganymi „profesjonalnie”. I tego trzeba przestrzegać w nieruchomościach, gdy się chce.

Comments are closed.