Nieruchomości w świecie biznesu.

Notuje siÚ na Ăwiecie przypadki zawrotnych karier robionych przez osoby
niechÚtne temu, co robiÈ. Moĝna oczywiĂcie osiÈgnÈÊ pozycjÚ Andrzeja
Goïoty, nienawidzÈc boksu. W rozsÈdnej analizie szans trzeba jednak
wziÈÊ pod uwagÚ intensywnoĂÊ chÚci. Kariera w show-biznesie to ogromne
poĂwiÚcenie ze strony samego artysty, ale takĝe jego rodziny, przyjacióï
i znajomych. Nawet jeĂli tylko jeden z czynników skïadajÈcych siÚ na tego
rodzaju ĝycie niezbyt odpowiada kandydatowi na artystÚ, naleĝy siÚ zastanowiÊ,
na ile ten czynnik bÚdzie wywoïywaï dyskomfort w caïym przyszïym
ĝyciu.
Jednym z parametrów oceny sytuacji, jaki musimy wziÈÊ pod uwagÚ, jest
poziom wiary i motywacji do zrobienia kariery w przemyĂle rozrywkowym.
W badaniach spoïecznych przeprowadzonych na grupie 100 nastoletnich
uczestników eliminacji programu „Idol 3”, posiadajÈcych stwierdzone
przez jury podstawowe umiejÚtnoĂci wokalne, na pytanie „Czy chcesz zrobiÊ
karierÚ w show-biznesie?” odpowiedzi pozytywnej udzieliïo 99 respondentów
(jeden z badanych pochodziï z Zambii i nie komunikowaï siÚ w ĝadnym
z jÚzyków europejskich)1
. To doĂwiadczenie nakazuje zadaÊ inne pytanie:
czy próba kariery w rozrywce zniszczyïa komuĂ ĝycie, a jeĂli tak, to
jakiej skali jest to niebezpieczeñstwo i na jakich etapach ĝycia wystÚpuje?
Zupeïnie powaĝnie odpowiadajÈc na to pytanie, trzeba zauwaĝyÊ, ĝe
tego rodzaju próby aktywnoĂci artystycznej stanowiÈ zagroĝenie dla
osób, którym takiej kariery zrobiÊ siÚ nie udaïo.

Comments are closed.