Nieruchomości w Warszawie.

Wyborcom umieszczonym w spisie wyborców wydaje się kartę do głosowania. Następnie – zachowaniem wymogów tajności – wyborca oddaje głos. W wyborach prezydenckich polega to na postawieniu znaku „x” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. W wyborach do Sejmu wyborca najpierw decyduje, na którą listę okręgową odda swój głos, a następnie stawia znak „x” przy nazwisku kandydata z tej listy, którego wybór preferuje w pierwszej kolejności. W wyborach do Senatu wyborca stawia znak „x” obok preferowanych przez siebie kandydatów – poparcie dla tylu kandydatów, ile mandatów przypada na dany okręg wyborczy. (Karta do głosowania zawiera zwięzłą informację o sposobie głosowania.) Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej
w godz. od 6. 00 do 20. 00. w tym czasie w lokalu wyborczym powinno być stale obecnych przynajmniej 3 członków obwodowej komisji wyborczej; każdy komitet wyborczy może też wyznaczyć swojego męża zaufania, który ma prawo być obecnym podczas głosowania i liczenia głosów. Głosowania nie można przerywać, chyba że zajdą nadzwyczajne wydarzenia przejściowo je uniemożliwiające. Wówczas obwodowa komisja wyborcza może przerwać głosowanie, przełożyć je lub odroczyć do następnego dnia. Komisja zabezpiecza urnę, a przewodniczący odpowiada za jej przechowanie. Przed ponownym podjęciem głosowania komisja stwierdza, czy pieczęcie nie zostały naruszone.

Comments are closed.