Kiedy warto iść na przód, w nieruchomościach…

Okres studiów jest idealny na sprawdzenie swojego potencjaïu artystycznego.
Szczególnie studenci studiów dziennych majÈ ten komfort, ĝe nie
ponoszÈ kosztów edukacji (na uczelniach pañstwowych nie pïacÈ za naukÚ,
a w uczelniach prywatnych zwykle pïacÈ za nich rodzice), wysiïek
czasowy zwiÈzany ze studiowaniem pozwala na realizacjÚ kariery artystycznej,
przysïugujÈ im uprawnienia na zniĝkowe przejazdy komunikacjÈ
miejskÈ i PKP, wciÈĝ funkcjonujÈ pewne formy studenckiej dziaïalnoĂci
socjalnej (uczelnie pañstwowe finansujÈ kluby studenckie, które prowadzÈ
wprawdzie dziaïalnoĂÊ komercyjnÈ, ale jest w nich wciÈĝ miejsce na
próby muzyczne, jest sprzÚt i pewna przychylnoĂÊ dla artystów-studentów) organizowane sÈ specjalne formy promocji artystów-studentów, jak FAMA,
Festiwal Piosenki Studenckiej, juwenalia itp. W pewnych dziedzinach
aktywnoĂci rozrywkowej (jak np. kabaret) Ărodowisko akademickie jest
wrÚcz wylÚgarniÈ talentów. Wywodzenie siÚ artysty ze Ărodowisk akademickich
jest wreszcie powodem zastosowania nieco bardziej liberalnych
kryteriów oceny dziaïalnoĂci takich osób w pewnych gremiach w porównaniu
z artystami postrzeganymi „profesjonalnie”. I tego trzeba przestrzegać w nieruchomościach, gdy się chce.

Tego nie przeskoczysz w nieruchomościach.

ParafrazujÈc przy tym znane przysïowie, nie da siÚ nie zauwaĝyÊ, ĝe kto nie ma gitary, nie zagra
na niej na scenie. Sens tego akapitu sprowadza siÚ zatem do podstawowej
rady: jeĂli kandydat na artystÚ widzi u siebie symptomy talentu i chÚci
tworzenia, ostatecznÈ decyzjÚ o kierunku ĝyciowej kariery naleĝy odwlec
najdalej, jak moĝna. DoĂwiadczenia praktycznie wszystkich aktywnych
gwiazd polskiej sceny (z wyjÈtkiem sytuacji patologicznych) dowodzÈ,
ĝe osiÈgnÚïy one swojÈ pozycjÚ równolegle z uzyskaniem odpowiednich
uprawnieñ w innych zawodach (najczÚĂciej w postaci ukoñczenia studiów
wyĝszych). I tak Muniek Staszczyk jest polonistÈ, Kuba Sienkiewicz
neurologiem, a Edyta Górniak byïa uczennicÈ technikum ogrodniczo-
-pszczelarskiego. Okres studiów (pomiÚdzy 19. i 25. rokiem ĝycia) wydaje
siÚ najwaĝniejszy dla rozwoju artystycznego. JeĂli w tym czasie artysta jest
w stanie doprowadziÊ swojÈ karierÚ do takiego poziomu, na jakim bÚdzie
w stanie utrzymywaÊ siÚ z dziaïalnoĂci artystycznej (w satysfakcjonujÈcej
go skali), moĝe zaniechaÊ poszukiwania pracy w wyuczonym zawodzie
i poĂwiÚciÊ siÚ karierze rozrywkowej. JeĂli jednak pod koniec studiów dochody
z dziaïalnoĂci artystycznej wciÈĝ jeszcze nie wystarczajÈ, aby ĝyÊ, naleĝy
powaĝnie zastanowiÊ siÚ nad sensem kontynuowania kariery w rozrywce.

Nieruchomości w świecie biznesu.

Notuje siÚ na Ăwiecie przypadki zawrotnych karier robionych przez osoby
niechÚtne temu, co robiÈ. Moĝna oczywiĂcie osiÈgnÈÊ pozycjÚ Andrzeja
Goïoty, nienawidzÈc boksu. W rozsÈdnej analizie szans trzeba jednak
wziÈÊ pod uwagÚ intensywnoĂÊ chÚci. Kariera w show-biznesie to ogromne
poĂwiÚcenie ze strony samego artysty, ale takĝe jego rodziny, przyjacióï
i znajomych. Nawet jeĂli tylko jeden z czynników skïadajÈcych siÚ na tego
rodzaju ĝycie niezbyt odpowiada kandydatowi na artystÚ, naleĝy siÚ zastanowiÊ,
na ile ten czynnik bÚdzie wywoïywaï dyskomfort w caïym przyszïym
ĝyciu.
Jednym z parametrów oceny sytuacji, jaki musimy wziÈÊ pod uwagÚ, jest
poziom wiary i motywacji do zrobienia kariery w przemyĂle rozrywkowym.
W badaniach spoïecznych przeprowadzonych na grupie 100 nastoletnich
uczestników eliminacji programu „Idol 3”, posiadajÈcych stwierdzone
przez jury podstawowe umiejÚtnoĂci wokalne, na pytanie „Czy chcesz zrobiÊ
karierÚ w show-biznesie?” odpowiedzi pozytywnej udzieliïo 99 respondentów
(jeden z badanych pochodziï z Zambii i nie komunikowaï siÚ w ĝadnym
z jÚzyków europejskich)1
. To doĂwiadczenie nakazuje zadaÊ inne pytanie:
czy próba kariery w rozrywce zniszczyïa komuĂ ĝycie, a jeĂli tak, to
jakiej skali jest to niebezpieczeñstwo i na jakich etapach ĝycia wystÚpuje?
Zupeïnie powaĝnie odpowiadajÈc na to pytanie, trzeba zauwaĝyÊ, ĝe
tego rodzaju próby aktywnoĂci artystycznej stanowiÈ zagroĝenie dla
osób, którym takiej kariery zrobiÊ siÚ nie udaïo.

Jak znaleźć specjalistę do budowy domu?

bedziemy miec kontakt :*
skype zawsze dziala 😀
bede miec 1 prace teraz wiel luz 😀
wiec*
ino rowera nie mam zrobionego bo nie zdarz moje pytanie jak dzwonił xd czy tam da gałki xd
na szczęście Świderki ????
ale może bd mieć 2 pracę ????
o ile zadzwonią mi z pizzerii idę dzisiaj na szkolenie ????
do lodziarni xdd
na 3go maja
ale tam na szczęście jest automat ????
plus granity i rurki ze śmietaną te chop jak dąb coraz bliżej 30 a ta go traktuje jak dziecko 5 lat..
pepowiny nie odciela buciki mu kupuje jakieś inne pierdoly ciągle do niego dzwoni bo on nie wie kurde co ma załatwić jakieś opisy na fb wystawia itda dobrze ????od poniedziałku kończymy remont ???? a dzisiaj w domu malowal ???? spakowany chyba już jest no ze w standardzie mieć wszystko czarne
i miałam pracować że spuchnieta ręką
to poszliśmy na ugodę w dodatku muszę im swoje ubranie wyprać i oddać
wtedy mi dają moja książeczkę w dodatku muszę im swoje ubranie wyprać i oddać
wtedy mi dają moja książeczkę nauczę jakoś xd
ja mam już dość miasta
lubie ciszę i spokój
tam jest blisko do morza ????
jakaś godzinka jazdy mi chodzi tylko o. miasteczko cf
przecież do Londynu nie pójdę xd
co tam drogo jak jej wiem Specjaliści od wszystkiego zawsze Ci pomogą, bo wiedzą.

Kiedy należy nie budować domu?

Nie, zawsze kończę o 17;)
A nie chce teraz się urywać z pracy
bo idą wakacje powooli
dwa miałam teraz dwa dni wolne od biura, bo byliśmy z pracy w Warszawie
zaraz majówka, boże ciało
i tego wolnego trochę będzie Hm, to wpadnę i pokminimy;D
bo musże kupić sobie prostownicę, buuty, kosmetyki
a dobra kiecka też kosztuje
a kasy aż tyle niemma wiesz co ja spakowalam kiecke xd
taka czarno biala
mi sie ona nie widzi bo ciut za duza
ale jest tylko na biust bys sobie musiala ramiaczka dorobic jakbys sie wcisla w nia
pawel do srody idzie do pracy i to lubie bo wiem gdzie moge dac 😀
ze nikt tego nie zepsuje
a powiedz mi dzieci w jakim wieku sa?
masz w rodzine jakies dziewczynki przed komunia? dostaniesz więcej xd
ale dobrze ze masz to się włozy do lepszych xd
tego jest mnóstwo serio bo i mamy rzeczy i moja nawet Anety ja też swoje wywalam bo i tak tego nie wezmę ze sobą xd
wiec po co mi to xd
ale już mi się nie chce xx
musimy się umówić xddd
co robisz teraz w tygodniu? więc luz ????
a jutro jeszcze nie wiem
ale i tak nie mam co robić w domu ????
kiedy po te ciuchy wpadasz cd ciekawe jak to bd
zaakceptowala to
w sumie jakbys miała czas to by Ci mama dala za benzynę lepiej dać np robię niz taksówce Paweł też kumplowi dał bo go zawiozl
????
pewnie i tak bd płakać xdd
ale pochodziła się z wyjazdem za to mama Pawła zadowolona nie nasi

Jak wybudować dom w tydzień?

Czytelnicy tych sïów podjÚli juĝ zapewne decyzjÚ co do odpowiedzi na to
pytanie. Tak moĝemy zgadywaÊ, bo nasza ksiÈĝka to spory wydatek i trudno
nam wierzyÊ, ĝe ktoĂ zakupiï jÈ wyïÈcznie, aby sprawiÊ radoĂÊ autorom. Ta
sprawa nie jest aĝ tak oczywista. ¥cieĝka zawodowej kariery w show-biznesie
moĝe wydawaÊ siÚ interesujÈca i kusiÊ poczÈtkowymi sukcesami, jednak
podjÚcie decyzji o wyborze jej jako swojej drogi ĝyciowej wymaga odpowiedniego
zastanowienia i samoĂwiadomoĂci. AnalizujÈ Kwestia talentu jest i ïatwa, i trudna do rozstrzygniÚcia. O jego posiadaniu
Ăwiadczy ïatwoĂÊ pisania lub komponowania, szybkoĂÊ opanowywania
umiejÚtnoĂci gry na instrumencie, skala gïosu itp. Z drugiej strony powstaje
pytanie, czy tak rozumiane umiejÚtnoĂci stanowiÈ coĂ unikalnego
w skali kraju czy Ăwiata, czy byÊ moĝe sÈ stanem typowym dla dziesiÈtków
tysiÚcy osób. O tym moĝna siÚ przekonaÊ w konfrontacji z innymi podczas róĝnego rodzaju przeglÈdów i konkursów. Naleĝy takĝe wziÈÊ
pod uwagÚ kwestiÚ dynamiki rozwoju wymienionych umiejÚtnoĂci i potencjalnego
ich stanu, jaki artysta ma szansÚ osiÈgnÈÊ w szczycie swojej
kariery, a takĝe definiowane przez fachowców szczególnie precyzyjnie
tzw. „to coĂ”. Co do tego rodzaju kategorii nie wynaleziono dotychczas
narzÚdzia sïuĝÈcego do obiektywnego pomiaru, a najbardziej zbliĝonym

Gdy budujesz dom.

noo ???? więc wiesz ładna pogoda i dawaj ????
????????
kupilam idealba torbę podręczna ????
wchodzi mi lustrzanka z torba i jeszcze jest dużo miejsca 5xl kosztuje
my zawsze z Pawłem kypowalismu na wyjazdy ????
Paweł już grilla zaliczyłto jest na legalu
xd
w parku możesz normalnie grillowac
w miejscach dozwolonych znalazłoby się jakies miejsce
stara Ana albo park akcji gdzieś jeszcze a chce pogode !! 🙁
nowe zdjecia 😀
w ogole co myslisz o tym ze jakby byla fajna pogoda to sie umowic i zrobic grilla bo w pralni bd robic
a potem na budowie
a jak ja przyjade to tez moze bd w pralni robic
250 funtow na tydzien bd miec
4 dni w tygodniu po 8h
a jak bd wiecej pracowac robic jakby madgodziny to 300/320 funtow na tydzien 😀
wiec tragedii nie ma 😀 1300/1700 zl na tydzien bd miec on zaplaci za rate mieszkanie sie oplaci umebluje i tyle 😀
jak juz bd umeblowane itd to wtedy cos sie bd wymyslac nie no ale mam nadzieje ze przez ten miasiac sie bd spotykac w miare mozliwosci pawel bd czekac na mnie z kwiatami 😀
a potem pojedziemy na wlasne 4 katyzawsze 2, 5h dalej kuzyni mieszkaja xddd
a 1h dalej ciocie itd 😀
ale boje sie samego lotu hehehe nie to jeszcze nie ten etap xd
gdzie za rok dopiero xd
a mi sie nie chce tam jechac samej
a tam max do 17 otwarte

Jak nie zepsuć remontu?

Żadność towarzyszy nam w codzienności, tli się w sukcesach i porażkach. Ma nieskończenie wiele form i wymiarów, które wyrażają się estetycznie i kulturowo jako zerowość estetyczna. Na co dzień jej nie dostrzegamy, lecz gdy nam się uda to pustka żadności przegląda się w pustce życia codziennego – nabiera tak znamion estetycznych. To na co się często patrzy, z czym się obcuje, ulega opatrzeniu. Na przykład w małżeństwie, gdzie ludzie się sobie „opatrują”. Patrzy na coś, na jakąś treść, która jest aksjologicznie pusta. My z czymś, z codziennością się zrastamy. Ona nie jest dla nas ani pozytywna ani negatywna. Nie może nas zaskoczyć, bo nawet jak się zmieni, to cały czas jest tym samym. To opatrzenie jest jakością estetyczną wyrażającą żadność. Kolejna sprawa to te zero, które jest obojętne. Nie jest ani minusem ani plusem, przykład konta w banku. To zero jest żadne. Powstaje i tak problem. Zaznaczył go dr Bartosz Jastrzębski. Otóż bodźce negatywne i pozytywne. Wychodzenie poza zero. Łatwiej jest wyjść poniżej, czyli na negatywy. Bo pozytywy i tak staną się dla nas oczywiste i znów są zerem. To, co robimy, zachowujemy się na co dzień itd. oscyluje wokół zera estetycznego, chociaż jest przedłużeniem w świecie nas samych.

Estetyka w remontach.

Martwe dusze Gogola – umiera prokurator i wywołuje to poruszenie. Zostaje ogłoszona msza za jego duszę. Narrator opisuję i ocenia prokuratora „bezduszne ciało”. Narrator nie wspomina o jego duszy, chociażby, że chodził prokurator do cerkwi czy, że mówił o sobie „ja”. W ogóle prokurator raczej nie zważał na swą duszę, był materialistą i hierarchistą. Rozmyślania o „ja” – dla niego nadawałyby się jedynie do salonowych konwersacji. Paradoks – ujawnienie się duszy po śmierci. Bo brak jej za życia i ujawnia się na skraju śmierci. A jak już człowiek umrze, to tej duszy też jakoś nie ma, bo nie ma się w czym ujawnić. Czyli wychodzi na zero. Tym Gogol ujawnił „obecność żadności, jako swoistej jakości ludzkiego podmiotu, która czyni go rozdartym i wewnętrznie sprzecznym”. „Pustka zachłysnęła się pustką” – bo z jednej strony dusza to odzwierciedlenie jego życia, jakiejś wartość, zaś z drugiej uzyskał „bezduszne ciało” więc jakby nie miał. Wychodzi na zero w obliczu śmierci. Gogol to dostrzegł i opisał. Powszechna obecność żadności – wiąże się z przemianami kulturowymi, desakralizacją życia społecznego oraz codziennego ludzi, z charakterem stosunków społecznych, podziałem pracy, przemysłem. Dlatego warto.

Jaką firmę do remontu wybrać?

* Internet – reklama na portalach dotyczących zwierząt, sklepy internetowe dotyczące akcesoriów dla zwierząt, portale dla miłośników zwierząt typu. Można też nawiązać kontakt z jakimiś blogerami, którzy prowadzą blogi o zwierzętach. Napiszą recenzje z karmy, przy okazji pozycjonując naszą markę w googlach. Zostanie sponsorem zawodów, wystaw zwierząt, w ramach za to oczywiście reklama. Podczas takich zawodów, nasze hostessy rozdają próbki naszego jedzenia, w małych saszetkach. Podpisanie kontraktu z lekarzami weterynarii, zobowiązujących ich do drobnej reklamy typu przekazywanie, po zakończonej wizycie, próbki z jedzeniem. Oni dostają za to profity. Branie udziału w konkursach jakościowych organizowanych np. Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Przez uzyskiwanie różnych nagród i certyfikatów, możemy zwiększyć sprzedaż. Używanie znaku jakościowego uwiarygodnia nasz produkt, dając gwarancję klientowi. I tak należy postępować w między innymi trudnych dla nas sprawach remontowych. Budowlańce nie są stałą i wspaniąłą ekipą, bo potrafią pić i robić zamieszanie, które nie jest niczego warte. Dlatego pamiętajcie, że przecież każdy z nas kiedyś ma taki, a nie inny problem. I tym samym należy roziązać go.

Jak dostarczać materiały na budowę?

Zostanie przy nazwie francuskojęzycznej ma również swoje uzasadnienie. Francja kojarzy się z dostojnością i klasą, do takich właścicieli kotów chcemy trafić, bazując na stereotypie Francji. Ludzie, którzy żyją szybko, cenią dobry gust i smak i chcą to dać również swoim kotom. Odzwierciedleniem tego jest szata graficzna naszej firmy i kampanii. Bazą jest kolor czarny, szczególnie na plakatach. Czarno-białe zdjęcia i jedynie nazwa firmy widniejąca w kolorze czerwono-żółtym. Wszystko utrzymane w stylu minimalistycznym, który jest modny pośród mieszkańców wielkich aglomeracji. Środki przekazu: Przede wszystkim stawiamy na plakaty typu bilbordy, które wystawiamy w większych miastach. Od kilku do kilkunastu, zależnie od liczby mieszkańców i obszaru miasta. Ich położenie przewidujemy w okolicach dużych sklepów, oraz centrum miast. Ulotki – będą dostępne w lecznicach, sklepach zoologicznych. Reklama w gazecie. Tutaj warto zainwestować w kontrakty z gazetami ogólnokrajowymi. Zajmujemy się jedną umową, a nie parunastoma, co zaoszczędza nasz czas. Po rozpoznaniu rynku wychodzi na to, że cenowo wygląda to podobnie. Do tego zaletą jest częstotliwość wydawania gazet ogólnokrajowych oraz ich zasięg.

Jak zrobić remont?

Drugim celem jest zbudowanie marki do takiego stopnia, by była rozpoznawalna i ceniona – jest to cel długofalowy. Polska jest pierwszym krajem zagranicznym, do którego „Le Chat” chce wprowadzić swą ofertę, dlatego musimy włożyć sporo wysiłku w zbudowanie marki, która nie jest znana w naszym kraju. Kolejnym celem jest szukanie nowych smaków naszej karmy, by zadowolić podniebienie kotów i nie znudzić ich swą ofertą. Wzbogacanie oferty smakowej występuje tu, jako sposób na utrzymanie stałych i zdobywanie nowych klientów. Cel ten jest bardzo rozłożony w czasie, co pozwoli przez długi czas zaskakiwać i pozyskiwać klientów. Ostatnim celem jest wzrost sprzedaży, co przekłada się na zyski firmy. Jak wyżej zostało wspomniane, to właściciele kotów decydują o tym, co będą konsumowały ich pupile. W tym celu dostosowujemy naszą kampanię do właścicieli, w dużym stopniu. Naszym domem i remontem w nim zajmujemy się sami i to jest piękne. Należy to doceniać i nie powodować innych spraw kolidujących z nim, bo przecież kiedy walczymy o własny wymarzony dom to tylko takimi środkami. Bez innych mrocznych i strasznych spraw. Ale zobaczcie również to, że przecież remonty wykonują też firmy ale to wychodzi drożej.

Adaptacja poddasza w powierzchnię użytkową.

W celu powiększenia przestrzeni użytkowej w domu mamy możliwość adaptacji poddasza na pomieszczenia użytkowe. Ta decyzja wiąże się nieodłącznie z powiadomieniem odpowiedniego urzędu ( Starostwo Powiatowe).
Aranżacja poddasza nie jest zatem zwykłym remontem, ale wiąże się z poważnymi decyzjami i pracami budowlanymi pod okiem doświadczonych pracowników.
Istotnym elementem jest konstrukcja nośna, która musi wytrzymać dodatkowe obciążenie, tak więc nie zabierajmy się za to samodzielnie.
Idealnym rozwiązaniem w tej sytuacji jeśli wytrzymałość stropu wytrzyma dodatkowe obciążenie decydujmy się na ścianki działowe z płyty kartonowo- gipsowej jest lżejsza od murowanych ścianek i mamy pełną możliwość decyzji, gdzie staną. W przypadku murowanych ścianek muszą stanąć w dokładnie tym samym miejscu co na niższych kondygnacjach. Wszystkie zastosowane ścianki należy otynkować, a następnie położyć na nich gładź. Koleją kwestią wartą przemyślenia jest ocieplenie i izolacja poddasza, tutaj mamy pełną swobodę w wyborze więc dostosujmy ją do naszych potrzeb i zasobności portfela.
Tak przygotowane poddasze potrzebuje jeszcze przyłącza elektrycznego, zakładając, że nie musimy wymieniać stolarki okiennej i włazu dachowego. Teraz wystarczy już Twoja fantazja aby wykończyć powstałe w ten sposób dodatkowe metry, a my podpowiemy tylko, że na podłogę warto położyć lekkie panele, które zaoszczędzą pieniądze, a także nie przyczynią się znacząco do obciążenia konstrukcji.

Przybudówka- alternatywa dla nowego domu.

Niejednokrotnie zdarza się, że potrzebujemy więcej przestrzeni życiowej, urodzi nam się dziecko, teściowa postanowi z nami zamieszkać. W takich przypadkach zdarza się, że ilość przestrzeni, którą mamy do dyspozycji jest zbyt mała. Wówczas mamy dwa wyjścia, albo kupić nowy, większy dom, albo zdecydować się na remont, czy przebudowę tego, który posiadamy.
Na prace remontowo- budowlane naszego domu warto zdecydować się, gdy posiadamy odpowiednio dużą działkę, a pracę dotyczą dobudowy tylko pokoi, bowiem nie wiąże się to z dodatkowym prowadzeniem instalacji sanitarnej i gazowej, a jedynie elektrycznej i ciepłowniczej.
W celu przystąpienia do rozbudowy należy jej chęć zgłosić do odpowiedniego urzędu i jeśli w czasie 30 dni nie otrzymamy odmowy, możemy przystąpić do pracy.
Warto w takim przypadku zdecydować się na pomoc fachowców, bowiem przed rozpoczęciem prac budowlanych należy określić stan obecnej konstrukcji, często wzmocnić fundamenty. Pomogą nam oni zoptymalizować koszty prac, a także korzystnie zagospodarować przestrzeń.
Rozbudowa okazuje się niezła alternatywą dla zakupu nowego domu, jest znacznie tańsza, a także podnosi cenę naszej nieruchomości, co w perspektywie działa na naszą korzyść.

Prace remontowo budowlane w bloku, czyli „wolność Tomku w sowim domku”.

Okazuje się, że nie do końca jest tak jak w przysłowiu. Większość prac remontowo budowlanych we własnych czterech kątach rzeczywiście możemy wykonać samodzielnie, jednak część poważniejszych zmian musi być wcześniej skonsultowana z właścicielem budynku, a na niektóre wręcz musimy uzyskać zgodę.
Jakie prace możemy wykonywać na własną rękę? Przede wszystkim tak zwane odświeżenie mieszkania, malowanie, tapetowanie, wymiana podłóg, wymiana sanitariatów, wymiana parapetów wewnętrznych, czy malowanie okien- ale uwaga tylko od wewnątrz. Cała elewacja budynku musi być zachowana w stanie w jakim utrzymuje ją wspólnota. Oznacza to, że nie możemy ingerować w jej wygląd, a więc nie możemy dowolnie malować okien z zewnątrz czy balkonów.
W celu wymiany instalacji elektrycznych, gazowych czy sanitarnych, a także wymianę okien lub założenia krat zewnętrznych, bezwzględnie należy powiadomić spółdzielnie.
Bardziej rygorystycznie wygląda kwestia ingerencji w konstrukcje budynku. Jeśli chcemy zmienić rozkład pomieszczeń, ścian nośnych czy stropów lub elementów zewnętrznych, jak dach czy zmiana wymiarów okien musimy nie tylko poinformować zarządcę budynku, ale i uzyskać pozwolenia budowlane, które po złożeniu odpowiednich dokumentów, otrzymamy w ciągu 60 dni.

Remont mieszkania- porady dla posiadaczy psów.

Gdy planujemy remont, a w naszym domu mieszka zwierzak, warto wprowadzić kilka udogodnień dla naszego pupila, które pomogą również nam utrzymać porządek w domu.
Przede wszystkim podłoga, podstawowy element, po którym poruszają się nasi czworonożni przyjaciele, powinna być antypoślizgowa. Dla posiadaczy Psów czy kotów sprawą oczywistą jest by zadbać o ich bezpieczeństwo, dlatego już w trakcie planowania prac remontowo budowlanych należy wziąć je pod uwagę. Podłoga na wysoki połysk nie sprawdza się przy zwierzętach i dzieciach. Dobrze by była także wyjątkowo trwała, gdyż pupile mogą nas zaskoczyć wieloma niespodziankami.
Kolejnym punktem, który może okazać się istotny to ściany i tu w przypadku właścicieli zwierząt domowych, a także małych dzieci warto posłużyć się dobrej jakości zmywalną farbą (np. hydrofobową), która dłużej pomoże nam zachować schludny wygląd pomieszczeń i uchroni nas przed koniecznością powtórnego remontu.
Krokiem, który zapewni nam łatwość utrzymania porządku, ale nie wiąże się bezpośrednio z remontem jest wyposażenie mieszkania. Tutaj kierujmy się zasadą, że im coś łatwiejsze w czyszczeniu na dłużej nam wystarczy, bez konieczności wymiany. Wyposażając swoje wnętrza wybierajmy wiec meble, których pokrowce możemy zdjąć i wrzucić do pralki, zaoszczędzimy w ten sposób, nie tylko czas, ale i pieniądze.
Zatem przy kolejnych pracach w swoim domu pamiętajmy o zwierzakach.

Kilka dodatkowych metrów kwadratowych.

Antresola – oszczędzająca miejsce sypialnia, gabinet lub po prostu schowek, warto zainwestować, aby dobudować sobie kilka metrów powierzchni użytkowej. Gdy myślimy o antresoli, jej zbudowanie nie jest problemem w domku, jednak problemy logistyczne mogą pojawić się gdy myślimy o niej w bloku lub kamienicy.
Mając do dyspozycji raczej ciasne mieszkania w polskich blokowiskach, antresola może być zastosowana jedynie w formie podwieszonego łóżka, zostawiając nam przestrzeń do pracy pod spodem, schowku, lub jako łóżko na podwyższeniu, z licznymi schowkami. Jednak już w kamienicy możemy poszaleć, bowiem mamy tu do dyspozycji o metr więcej wysokości i swoją wymarzoną antresolę możemy zaaranżować w dowolny sposób.
W każdym przypadku pamiętać jednak należy, iż konstrukcja naszego podwyższenia musi być solidna, stabilna i bezpieczna. Do tego celu używa się najczęściej belek drewnianych/ stalowych ewentualnie w przypadku podwieszania, stalowych linek.
Podczas planowania remontu generalnego naszego mieszkania zwłaszcza w kamienicy warto znaleźć fundusze na aranżację nowoczesnego i oszczędzającego miejsce podwyższenia w perspektywie dającego równie wiele satysfakcji, co radości.
PS. Uważajcie na głowy.

Remont kuchni- od czego zacząć?

Podczas prac remontowo budowlanych w kuchni należy zastanowić się czego oczekujemy od nowego pomieszczenia. Atrakcyjnego wyglądu? Funkcjonalności? Może warto otworzyć kuchnię?
Tak więc planujmy, planujmy i jeszcze raz planujmy, a owo planowanie rozpocznijmy z fachowcem, bowiem to on podpowie nam czy ściana, która planujemy usunąć jest ścianą działową czy nośną, czy w zaplanowanym miejscu może stanąć zmywarka, a naprzeciwko kuchenka. Po opracowaniu planu działania i skonsultowaniu szkicu nowej kuchni możemy przystąpić do wyboru materiałów.
To od nas zależy również czy podczas prac wymienimy instalację, co warto zrobić w blokach.
Po wymianie instalacji lub przeskoczeniu tego punktu, w przypadku otwierania kuchni zorientujmy się najpierw, w która stronę warto to zrobić.
Należy pamiętać aby podłoga w salonie i kuchni była na jednym poziomie, wówczas dopiero zatrudniona przez nas ekipa remontowo-budowlana może przystąpić do kładzenia płytek. W przypadku chęci położenia na podłodze drewna warto znać zasadę, iż drewno jest delikatne i wcześniej powinny zostać pomalowane ściany.
Tak więc rozpoczynajmy wszelkie prace od wypoziomowania powierzchni płaskich następnie w przypadku doboru kafelek kładziemy podłogę i ściany, a dopiero później malujemy. Jeśli zaś decydujemy się na drewno najpierw ściany później podłoga.
Po tych pracach czekają nas już tylko przyjemności czyli urządzanie naszego nowego kącika kulinarno-towarzyskiego.

Pokrycie dachu- ważne decyzje przy wymianie.

Jedną z zasadniczych kwestii przy renowacji domu jest pokrycie dachu. W tym temacie mamy mnóstwo rozwiązań, jednak do wyboru najlepszego nie może nas skłaniać jedynie estetyczny wygląd, elementami, które warto wziąć pod uwagę są kąt nachylenia dachu oraz jego kształt.
Poprawnie dobrane pokrycie przed rozpoczęciem prac remontowo-budowlanych, zapewnia nie tylko szczelność, ale i prawidłowe odprowadzanie wody.
W Polsce obowiązują normy dotyczące pokryć dachowych, odpowiadających odpowiedniemu nachyleniu dachów i tak od 3 do 17 stopni jest to papa asfaltowa od 3 do 90 stopni blacha falista, 31 do 45 stopni dachówka.
Niemniej pamiętać należy, że na rynku mamy szeroki dobór materiałów.
Dachówki ceramiczne lub cementowe różnią się nie tylko ceną, ale i właściwościami. Dachówki cementowe są tańsze i lżejsze, jednak to te ceramiczne są bardziej wytrzymałe, zapewniają izolację oraz zdecydowanie atrakcyjniejszy wygląd na dłużej.
Blachodachówki i blachy są materiałem tanim i łatwym do ułożenia jednak nie izolują i nie tłumią hałasu.
Strzechy słomiane, łupki i gonty drewniane rozwiązanie dla fanów ekologii i nietuzinkowego wyglądu. Materiały te charakteryzują się trwałością, dobrymi właściwościami termicznymi i dźwiękowymi. Rozwiązanie ciekawe, acz kosztowne.

Remont łazienki- podstawowe zasady.

Zabierając się do remontowania łazienki- o ile nie jesteśmy w tej dziedzinie złotymi rączkami- wynajmijmy fachowców. Warto także zabezpieczyć się umową z takim pracownikiem, bowiem pomoże nam to uniknąć niechcianych niespodzianek.
Jak zwykle przy remontach należy zacząć od planowania. W przypadku prac remontowo- budowlanych w łazience należy zasięgnąć pomocy specjalistów przy szacowaniu kosztów.
Gdy już jesteśmy pewni, że bierzemy się do działania i przeświadczeni, że nie zabraknie nam funduszy, zastanówmy się jak chcielibyśmy by nasza nowa łazienka wyglądała. Do tego należy określić czy jest ona duża, mała, wąska, czy chcielibyśmy wannę, czy może prysznic, a przede wszystkim czy użyjemy drewna, farby czy płytek.
Do dużej łazienki idealnie nadadzą się wzorzyste kafelki lub wariacje z ich fakturą, natomiast do małej zdecydowanie jasne kolory, przy wąskim pomieszczeniu możemy użyć poziomego pasa, który optycznie poszerzy.
Jeśli decydujemy się na drewno koniecznym jest, aby było to lite drewno gatunków dąb lub modrzew, gdyż charakteryzuje się ono dużą twardością i małą kurczliwością. W przypadku doboru tego materiału należy dobrać odpowiedni klej, a ten powinien być elastyczny.
Farbę w łazience stosujmy jedynie jako element uzupełniający, estetyczny jako, że najmniej zabezpieczy nasze ściany przed wilgocią.
Pozostałe elementy, to jest wyposażenie zależą już tylko od Twojej fantazji, zasobności portfela oraz ilości miejsca jaką posiadasz.

Remont w bloku- podstawowe zasady.

Decydując się samemu remontować nasze cztery kąty należy pamiętać o odpowiednim planowaniu, doborze odpowiednich farb, a także materiałów zabezpieczających.
Malowanie ściano najczęstsza czynność, którą wykonujemy podczas prac remontowych w naszych mieszkaniach.
Pierwszym elementem przed przystąpieniem do malowania jest zabezpieczenie podług. Najlepiej do tego celu użyć folii malarskiej, którą bez problemu kupimy w pierwszym sklepie z branży remontowo- budowlanej. Kolejnym istotnym punktem jest zorientowanie się czy farbę należy nałożyć, jako kolejną warstwę, czy najpierw pozbyć się ze ścian poprzednich kolorów. W tym celu wystarczy wykonać prosty test z taśmą malarską, którą należy nakleić na ścianę, a następnie szybkim ruchem ją zerwać. Jeśli wraz z taśmą nie oderwaliśmy starej warstwy farby, możemy malować, nie obawiając się niespodzianek. Ważnym jest aby taką ścianę uprzednio oczyścić z kurzu czy tłuszczu, a w tym celu możemy użyć wody z szarym mydłem i jasnej ściereczki.
W celu odpowiedniego dobrania farby należy pamiętać aby nie sprawdzać odcienia w sklepie, w którym przecież jest inne oświetlenie, większa przestrzeń, ale zabranie próbnika do domu i dopasowanie koloru już na naszej ścianie. Warto, także nie oszczędzać na jakości kupowanego produktu bo w perspektywie lat może on pomóc nam zaoszczędzić o wiele większe kwoty.
Powodzenia!

Remont- kilka prostych rad.

Jakimi zasadami należy się kierować, aby uniknąć problemów podczas prac remontowo – budowlanych? Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi.
Przede wszystkim remonty należy planować wiosną, latem- w każdym razie, kiedy istnieje możliwość otworzenia okien i swobodnej pracy również na zewnątrz budynku. Pamiętajmy także, aby zatrudnić kompetentnych fachowców. Często w tym temacie sprawdzają się polecenia znajomych, jednak nie bądźmy bezkrytyczni i nadzorujmy ich prace. Kolejnym ważnym elementem naszych dążeń do wymarzonego mieszkania jest odpowiednie zaplanowanie powierzchni, w tym temacie możemy udać się do architekta lub po prostu zastanowić się, które obszary naszego życia potrzebują więcej miejsca. Jeśli jesteś osobą, która większość posiłków jada na mieście, nie marnuj miejsca stawiając w domu stół, o wiele lepiej sprawdzi się mały stolik kawowy, który nie tylko będzie cieszył oko, będziesz mógł przy nim coś przekąsić, a przede wszystkim zaoszczędzi dużo miejsca na Twoją wymarzoną przestrzeń do pracy.
Istotne są także kolory, których zamierzamy użyć w mieszkaniu. Na małych powierzchniach o wiele lepiej sprawdzają się jasne kolory, które optycznie powiększą naszą powierzchnie, a także meble z wąskimi długimi nogami, które dodatkowo wzmocnią ten efekt.
Zatem stawiajmy na zorganizowanie, profesjonalistów oraz podstawowe zasady, których przestrzeganie gwarantuje wymarzony efekt.

Mój pracuś

Za niedługo ten piękny dzień, najpiękniejszy w życiu, czyli mój ślub. A w sumie nasz, mój i mojego kochanego. Jesteśmy tacy szczęśliwi, poznaliśmy się 5 lat temu na przyjęciu. To była miłość od pierwszego wejrzenia. W tym momencie mamy dwie poważne przedsięwzięcia, organizacja naszego ślubu oraz remont naszego nowo kupionego domu. Niestety nie było nas stać na budowę dlatego zdecydowaliśmy się kupić dom do remontu. Mój Adaś jest strasznym uparciuchem i stwierdził, że cały remont przeprowadzi sam, mówiłam mu, że to szaleństwo ale cóż na uparciuchów nie ma rady. Remont szedł mu no cóż, dość topornie cały czas przypominałam mu, że ślub już za niedługo, a chcieliśmy się tam wprowadzić zaraz po ślubie. Cały czas mnie zapewniał, że wszystko jest w porządku i na pewno zdąży na czas. Niestety, tak jak myślałam, pewnego dnia po całym dniu pracy w domu, przyszedł zmęczony i zły do naszego wynajmowanego mieszkania i stwierdził, że nie zdąży. Byłam załamana, ale co poradzić, mleko już się rozlało dlatego musiałam wziąć się w garść. Czym prędzej włączyłam laptopa i wyszukałam firmę zajmującą się remontowaniem. Przejrzeliśmy parę ofert i w końcu znaleźliśmy odpowiednią, za rozsądną cenę. Na drugi dzień umówiliśmy się na spotkanie i omówienie szczegółów. Wszystko poszło na prawdę sprawnie i nie uwierzycie, zdążyli i to nawet przed czasem. A w naszym nowym domku zamieszkaliśmy nawet szybciej niż planowaliśmy.

remont znami to przyjemność

Nikt nielubi remontów, ten kurz, bałagan, gdzie się nie dotkniesz na ubraniu zostają ci brzydkie białe ślady. Po prostu koszmar. Ale cóż poradzić w pewnym momencie przychodzi taki okres, że zmiany w twoim mieszkaniu są konieczne. Bo w końcu zmiany często oznaczają coś miłego, fajnego, jakiś nowy etap w życiu. A jeśli nie jesteś fachowcem w tym temacie i nie wiesz od czego się zabrać, nie czekaj wynajmij profesjonalistów. Oni zrobią wszystko sprawnie, szybko a ty nawet nie zamoczysz rączek. A możesz wyremontować i odnowić swoje mieszkanie za naprawdę małe pieniądze. Nasza firma proponuje kompleksowy remont za małe pieniążki. A wystarczy skontaktować się z nami a my wyjaśnimy wszystko, to nic nie kosztuje a na pewno nie pożałujesz. Po co wydawać fortunę na remont, możesz zaoszczędzić parę groszy a te oszczędności przeznaczyć na nowe wyposażenie do mieszkania lub dodatki. Zadzwoń lub odwiedź nas, nie czekaj, zarezerwuj dogodny termin a potem ciesz się pięknym wyremontowanym mieszkaniem. Oczywiście wszystkie potrzebne towary, potrzebne do remontu dostarczamy na własny koszt i ryzyko. Jeśli masz ograniczone fundusze nie martw się, w takim wypadku nasze honorarium rozkładamy na dogodne dla ciebie raty.

Mój azyl

W obecnych czasach wszyscy się gdzieś śpieszą, każdy z nas żyje w biegu i ciągłym stresie a po ciężkim i wyczerpującym dniu pracy wszyscy pędzą czym prędzej do swoich domów. Tam gdzie czują się najlepiej i gdzie można się rozluźnić. Tak jak ja, uwielbiam po takim dniu wejść do mojego mieszkanka, zrobić sobie kawkę, usadowić się wygodnie na mojej kochanej kanapie i odpocząć kilka chwil. Jednak ostatnio coraz częściej zastanawiam się nad porządnym remontem. Ostatnie malowanie było jeszcze przed moją przeprowadzką a od tego czasu minęło już kilka ładnych lat. Wiadomo zajęta pracą nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to już tyle czasu upłynęło. Dlatego czym prędzej rozpoczęłam poszukiwanie odpowiedniej firmy. Jedyny problem był taki, że w sumie nie wiedziałam czego chcę, czy pozostać tylko przy odświeżeniu i pomalowaniu ścian na jakiś nowy kolor, czy może zaszaleć i położyć jakąś fajną, modną tapetę. Przeglądając tak internet natknęłam się na firmę, która w sowich usługach miała profesjonalne usługi wraz z konsultacją profesjonalnego architekta wnętrz. To jest strzał w dziesiątkę pomyślałam i od razu skontaktowałam się z nimi. Rozmowa poszła bardzo szybko i sprawnie, wszystko mi wyjaśnili i nawet przedstawili wstępny kosztorys.

Mój kochany dom

Czym jest właściwie dom? Czy wypowiadając te słowa mamy na myśli tylko zwykłe szaro-bure ściany? Czy dom jest faktycznie czymś pustym i martwym? Oczywiście może się tak niestety stać, jeśli nie będziemy dbali o nasze gniazdko. Właśnie tak to wszystko zależy od nas, od naszej inicjatywny będziemy się czuć w naszym domu, czy mieszkaniu. Każdy by chyba chciał, żeby było to miejsce w którym można odpocząć, wyluzować się i nie zaprzątać sobie głowy problemami i żeby wyło naszym azylem. A co zrobić, żeby taki cel osiągnąć? Przede wszystkim należy zadbać o niego. Jeśli kolor na ścianach jest już wyblakły, bez wyrazu przeprowadź małą rewolucję i pomaluj je na jakieś żywe, jasne kolory. A może jakaś szalona tapeta dała by odpowiedni rezultat ażeby tchnąć w nasze zmęczone już ściany. Wszystko zależy od nas od naszej wyobraźni i chęci. Jeśli nie jesteś raczej typem projektanta, wynajmij usługi fachowców, czyli projektanta wnętrz. Oni na pewno doradzą, co można zmienić, jak zorganizować kuchnię czy pokój, żeby była bardziej funkcjonalny i dawał nam satysfakcję z mieszkania każdego dnia. Nie czekaj czuj się u siebie w domu dobrze i bezpiecznie, wystarczy tylko trochę chęci i dobrej woli, zapewniam, że to odmieni całe wasze dotychczasowe życie na lepsze.

Remontuj z nami

Każde, nawet najpiękniejsze mieszkanko lub dom kiedyś trzeba wyremontować. Czasami ogranicza się to tylko do odświeżenia, czyli zwykłego pomalowania ale często są to grubsze remonty. Jeśli jesteś właśnie w trakcie planowania takiego przedsięwzięcia zwróć się do nas. Jesteśmy solidną i profesjonalną firmą, która działa na rynku lokalnym od wielu lat. Nasza firma może się także pochwalić wieloma dużymi projektów, a na naszej stronie znajdziecie Państwo wiele pozytywnych referencji. Nasze hasło przewodnie to: robimy dobrze za niską cenę. W naszej ofercie znajdziecie malowanie ścian, kafelkowanie, wymiana parkietu, tapetowanie. W razie konieczności jesteśmy w stanie przeprowadzić kompleksowy remont na przykład łazienki lub kuchni. Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami zapraszamy do kontaktu z nami, odwiedź naszą siedzibę lub skontaktuj się telefonicznie. Odpowiemy na wszystkie pytania a w razie potrzeby nasz projektant przedstawi symulację jak mieszkanie może wyglądać po przeprowadzeniu remontu. Za przedstawienie takiej prezentacji i konsultację nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Dlatego nie czekajcie, zmieńcie swoje życie dla siebie i rodziny i odmień mieszkanie, dla lepszego dziś i jutro.

Elewacja

Elewacja to konieczny element wykończeniowy, stanowiący również dodatkowe zabezpieczenie dla ścian nośnych. Przed wykończeniem domu/lokalu należy zastanowić się wpierw, jaki typ elewacji nas najbardziej interesuje. Sklepy oferują nam szeroką mozaikę kolorów, faktur oraz tworzyw. Warto szczegółowo przemyśleć kwestię wyboru, nim się go podejmie, ponieważ elewacja będzie robiona na lata. Należy pamiętać, aby kierować się zasadą, że najlepsza elewacja, to elewacja trwała i odporna na działanie czynników zewnętrznych – głównie wilgoci i mrozów. Elewacja może być kamienna, drewniana, z cegieł, płytek klinkierowych, urozmaicona tynkiem silikonowym. Każde z tworzyw ma swoje wady i zalety – przykładowo z drewna, w czasie upałów, może sączyć się żywica, którą później trzeba usuwać ręcznie. Za najlepsze wykończenie uważane są cegły klinkierowe, które wyróżniają się dużą wytrzymałością i trwałością. Choć popularne są obecnie tynki cienkowarstwowe, nie są one niestety tak wytrzymałe na skrajne warunki pogodowe. Warto zastanowić się jednak nad wapienno-cementowym tynkiem, którego grubsza warstwa na pewno będzie spełniać nasze oczekiwania, gdyż jest on odporny na uszkodzenia mechaniczne. Końcowy etap to już tylko ewentualne pokrycie powierzchni tynkowej farbą.

Projektowanie

Aby zaprojektować dom lub też lokal typowo użytkowy/usługowy, należy zacząć od wizji, pomysłu, który będzie pierwowzorem dla architekta. Jeśli ma się gotowy pomysł na to, jak ma wyglądać budynek, jak mają być rozplanowane i rozłożone pomieszczenia w obrębie jego terenu, można wpierw przyszykować konspekt i wstępny rysunek. Jeżeli nie jesteśmy w stanie sami tego wykonać, możemy udać się do projektanta-architekta, który podpowie nam, jak zabrać się do tego typu pracy, a także pokaże nam już istniejące projekty i style domów, posesji, garaży, ogródków oraz innych. Sporządzi on również dla nas kosztorys i omówi etapy budowy. Poinformuje o udogodnieniach, z jakich możemy skorzystać oraz doradzi, jaki wybór elementów budowlanych będzie najkorzystniejszy. Warto jest więc skorzystać z porady fachowca, gdyż dzięki temu zaoszczędzimy środki finansowe i będziemy mieli pewność, że budowla jest stabilna i bezpieczna. Po wstępnie przyszykowanym projekcie i kosztorysie przychodzi czas na przygotowanie powierzchni pod budowę i położenie fundamentów. Następnie budowane są ściany nośne, słupy podtrzymujące i zadaszenie. Dopiero na końcu urządza się poszczególne pomieszczenia według omówionego projektu, gospodaruje teren podległy oraz wprowadza dodatkowe zabezpieczenia.

Ocieplanie

Aby prawidłowo ocieplić dom, należy dokładnie przygotować podłoże. Konieczne jest jego prawidłowe osuszenie i oczyszczenie (mechaniczne lub ręczne), co dzieje się często samoistnie w przypadku braku deszczu, podczas słonecznej pogody. Czasem konieczne jest również wyrównanie podłoża poprzez jego zagruntowywanie przy użyciu preparatu gruntującego, który wyrównuje podłoże i niweluje krzywizny powstałe często w wyniku wieloletniego działania czynników zewnętrznych. Za pomocą zaprawy klejącej montuje się płyty styropianowe o określonej wielkości i pod odpowiednim kątem. Aby ułatwić sobie to zadanie, można skorzystać z pomocy listwy cokołowej, która stanowi solidne oparcie dla montowanych płyt. Metodą obwodowo-punktową nanosi się zaprawę klejącą, która będzie pełniła funkcję spajającą płytki styropianowe. Ocieplanie można uznać za zakończone po dokładnym oczyszczeniu styropianu oraz zaschnięciu masy spajającej. Jeśli nie jest ona w stanie utrzymać wszystkich płytek, może się okazać, że konieczne będzie dodatkowe kołkowanie, czyli użycie kołków, którymi kotwiczy się płytki w ścianie. Bez tego konstrukcja może być niestabilna, a ocieplanie nie w pełni skuteczne, co jest dla lokatorów szczególnie odczuwalne w okresie zimowym.

Instalacja sanitarna

Instalacja sanitarna jest to zespół instalacji budowlanych, znajdujących się wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Składają się na nie instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa, CO, chłodnicza, klimatyzacyjna oraz spalinowa. Są to podstawowe typy instalacji montowanych w budynku. Do montowanych przez fachowców budowlanych struktur należą: odpływ liniowy, systemy podtynkowe oraz przyłącze wodociągowe. Bez względu na to, jaka instalacja jest montowana, bardzo ważne jest, aby była ona stworzona z odpowiedniego rodzaju rur, kształtek, zaworów i złączy. Decyduje to o stabilności i trwałości całego układu, a także gwarantuje funkcjonalność i bezpieczeństwo lokatorów. Na każdą instalację domową składa się kilka innych, mniejszych. Instalacja wodna musi być zarówno doprowadzana do pomieszczeń użytkowych, jak i z nich odprowadzana. Dzięki temu możliwe jest np. zamontowanie systemu centralnego ogrzewania. Przy montażu wykorzystuje się dwa typy przepływu. Pierwszym z nich jest przepływ wymuszony, a drugim przepływ grawitacyjny, gdzie woda spływa pod wpływem własnego ciężaru. Każda sieć dopływowo-odpływowa ma swoją strukturę, optymalną dla danego typu budowli, w której jest montowana. Przyczynia się to do jej praktyczniejszego użytkowania.

Utylizacja odpadów budowlanych

Po remontach przeprowadzanych w obrębie pomieszczeń mieszkalnych i usługowych pozostaje wiele niepotrzebnych odpadów budowlanych. Są one groźne dla środowiska naturalnego, gdyż czas ich rozkładu jest bardzo długi, czasem sięga nawet kilkudziesięciu lat. Nie można traktować ich tak samo jak odpady komunalne, ponieważ często sporą ich część stanowią przedmioty toksyczne. Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska konieczna jest utylizacja odpadów przez wyspecjalizowane zakłady do tego przeznaczone. Większość niepotrzebnych rzeczy można również oddać do recyklingu lub przerobić na własny użytek wykorzystując sprawdzone sposoby obróbki. Odpadów nie należy utylizować na własną rękę, wyrzucać ich do wody lub wywozić do lasu. Za takie działania grożą wysokie kary finansowe. Aby raz na zawsze pozbyć się śmieci, należy skontaktować się ze specjalistami, którzy wywiozą je w odpowiednie miejsce, nie czyniąc przy tym żadnych szkód dla środowiska. Innym sposobem jest korzystanie z punktów składujących odpady, które znajdują się w większości dużych miast. Można zawozić tam wszelkiego rodzaju kawałki tapet, glazurę, kable, gruz, styropian oraz plastik, szkło, a także pudełka po farbach, zużyte pędzle i narzędzia budowlane.

Montowanie drzwi i okien

Aby zamontować drzwi lub okna konieczne jest wykonanie specjalnych pomiarów. Po wypełnieniu deklaracji dotyczącej wstępnego zakupu, wysyłany jest fachowiec, który ogląda przedmiot pracy i zapisuje niezbędne dane. Składa się na nie rodzaj wymienianych okien, kolor, materiał, rodzaj szyby, wymiary poszczególnych skrzydeł okiennych, ustalenie, czy mają zostać wymienione parapety oraz dopasowanie nowych klamek. Kolejnym etapem jest wpłacenie przez klienta zaliczki, najczęściej stanowiącej 30-40% całkowitej ceny okien, bądź drzwi. Gdy wstępna opłata zostanie zaksięgowana, wybierani są fachowcy, którzy przyjeżdżają we wskazane miejsce i rozpoczynają swoją pracę. Wymiana drzwi z reguły trwa krócej od wymiany okien, bo ok 1-2 godzin, z kolei usunięcie starych okien i wstawienie nowych trwa zazwyczaj od 3 do 5 godzin. Ważne jest, aby klient przed zakupem był dokładnie zorientowany w kategorii cen, jakości usług oraz rodzajach oferowanych okien/drzwi. W razie problemów możliwe jest skontaktowanie się z handlowcem danej firmy, który pokieruje nami i doradzi, co będzie najkorzystniejsze dla naszego mieszkania, czy też pomieszczenia usługowego. Firmy oferują zarówno okna jednoskrzydłowe, jak i dwu- oraz trzyskrzydłowe. Do dyspozycji są okna stałe, uchylne, rozwierne i rozwierno-uchylne.

Murowanie

Murowanie to proces stawiania ścian. Zależnie od zamysłu mogą być to ściany o różnej grubości i wysokości, z celowo wyciętymi ubytkami lub jednolite. Murowanie rozpoczyna się od przygotowania zaizolowanych fundamentów, następnie dopasowuje się technikę, która jest warunkowana przez zamysł zleceniodawcy, bądź też murarza. Na zaprawie tradycyjnej, wytworzonej z cementu, wapna, piasku i wody, kładzie się pierwszą warstwę muru, której zadanie polega na redukowaniu nierówności fundamentów. Dzięki tej ochronie można uzyskać idealnie gładki poziom, co sprzyja precyzyjniejszej budowie, podjętej w późniejszych etapach pracy. Po skończonym fundamentowaniu i położeniu pierwszej warstwy muru przechodzi się do stawiania ściany właściwej, zaczynając od wyprowadzenia zewnętrznych narożników, a kończąc pośrodku. Po każdym nałożeniu warstwy zaprawy należy odczekać kilka godzin, aby ściana się nie odkształciła pod naporem masy. Każda, kolejno położona warstwa, umacnia całą konstrukcję. Po zakończeniu procesu wstępnego murowania rozpoczyna się etap nakładania warstw tworzonych z bloczków lub też pustaków. Na etapie końcowym można zastosować dodatkowe zabezpieczenia, takie jak: zbrojenie, wiązanie muru lub też tworzenie wieńców

Tapetowanie

Tapetowanie to nic innego, jak tylko pokrywanie powierzchni ścian przy użyciu specjalnie przyszykowanego papieru, często zdobionego najróżniejszymi wzorami oraz zdobieniami, a innym razem całkowicie jednolitego, nadającego pomieszczeniu klasycznego stylu. Do wytapetowania pokoju niezbędne jest oczyszczenie ścian z pozostałości poprzedniej tapety lub boazerii. W tym celu konieczne jest nawilżenie ich wodą, użycie tzw. zmywacza do tapet, a następnie stopniowe odrywanie. Tak przyszykowana ściana gotowa jest na kolejne działania. Do nakładania tapet używa się klei przystosowanych do klejenia tworzyw papierowych, winylowych oraz fizelinowych, dlatego bardzo ważne jest, aby odpowiednio dobrać klej do tapety podczas jego zakupu. Aby tapeta mocno się trzymała i nie odrywała od ściany, konieczne jest posmarowanie klejem całej jej powierzchni od strony wewnętrznej. Po zakończeniu tego procesu można przystąpić do nakładania tapety na ścianę. Należy to robić precyzyjnie i powoli, aby nie doprowadzić do rozdarcia papieru. Ważne jest również, aby nakładana tapeta przylegała do ściany, tworząc z podłogą kąt prosty. Dzięki temu zapobiegniemy niedopasowaniu poszczególnych pasm. Po wytapetowaniu pomieszczenia konieczne jest pozostawienie i niedotykanie tapety przez kilka godzin, aby wyschła.

Glazurowanie

Glazura to przede wszystkim płytki ceramiczne używane do pokrywania podłóg w kuchni i łazience. Na ich montaż składa się użycie takich elementów jak: fuga, emulsja do gruntowania, zaprawa klejowa, maszyna do cięcia płyt, szczypce, gumowy młotek, ściągacz, sznur pomiarowy, poziomica oraz krzyżyki dystansowe. Proces układania płytek zaczyna się od przygotowania podłoża. W tym celu stosuje się środki czyszczące celem umycia i dokładnego oczyszczenia. Kolejnym krokiem jest nałożenie emulsji gruntującej i dopasowanie płytek do pokrywanego podłoża, co wpierw rozsądniej jest zrobić "na sucho" celem określenia ich ilości oraz wzięcia pod uwagę szerokości spoin, mających znaleźć się pomiędzy nimi. Po zakończeniu opisanej czynności przechodzimy do układania glazury. Zaczynamy od rozmieszczenia płytek partiami, zaczynając od ściany najdalej położonej od wejścia do pomieszczenia. Po prawidłowym ułożeniu płytek możemy przystąpić do ich fugowania przy pomocy gumowego ściągacza. Zaprawę nanosimy tylko na spoiny między płytkami. Po przeprowadzeniu całej procedury przychodzi kolej na elementy wykończeniowe, takie jak listwy lub cokoliki, które stanowią dodatkowe zabezpieczenie. Aby rezultat był zadowalający, konieczna jest precyzja oraz zachowanie odpowiedniej odległości między płytkami.

Malowanie tradycyjne i natryskowe

Malowanie ścian, sufitów, okien, dachów lub innych powierzchni wykonywane jest przy użyciu dwóch podstawowych metod. Jedną z nich jest malowanie tradycyjne, które poleca się w przypadku pokrywania ścian i sufitów, a więc powierzchni wewnątrz pomieszczenia mieszkalnego lub użytkowego. Do malowania tradycyjnego używa się narzędzi takich jak pędzle i wałki. Pędzle mogą być wykonane z włosia naturalnego, bądź sztucznego. Wałki z kolei posiadają runo z pluszu nylonowego lub futra baraniego. Dostępne są także wałki moherowe, welurowe i gąbkowe, stosowane np. do farb rozpuszczalnikowych oraz lakierów. Innym rodzajem malowania jest malowanie natryskowe, polegające na natryskiwaniu farby pod ciśnieniem na wybraną do pokrycia powierzchnię. Konieczny w tym przypadku jest tzw. pistolet natryskowy. Niezbędne więc będą takie elementy jak: kompresor, przewód ciśnieniowy oraz aparat natryskowy. Ten sposób pokrywania powierzchni idealnie nadaję się do malowania karoserii, pokładów statków oraz do impregnacji powierzchni drewnianych. Bez względu na wybór należy pamiętać, aby obiekty nieprzeznaczone do malowania pokryć folią i zabezpieczyć taśmą malarską. Należy zadbać również o to, aby w malowanym pomieszczeniu lub w pobliżu malowanego obiektu nie było żadnych dzieci oraz zwierząt.

Koszty remontu

Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy ustalić, gdy planujemy remont, jest nasz budżet. Od tego, ile posiadamy pieniędzy na ten cel, zależy cała reszta. Dlatego wpierw musimy oszacować ile będzie kosztować wymiana tego, co planowaliśmy i czy mieścimy się w danej kwocie. Musimy tu wliczyć nie tylko zakupy, ale także opłatę dla firmy remontowo-budowlanej, która wykona dla nas ten remont. Jeśli okazuje się, że nie stać nas na wszystko, warto poszukać tutaj jednak oszczędności. Część prac można wykonać samemu. Zwłaszcza jeśli mamy do pomocy członków rodziny lub przyjaciół. Malowanie czy tapetowanie nie powinno sprawić większych problemów, gdy weźmiemy pod uwagę, że dzisiaj Internet pełen jest dobrych rad i poradników dotyczących każdego etapu naszego remontu. Są jednak zadania, które lepiej zostawić fachowcom, zwłaszcza gdy sami nie posiadamy w tej kwestii żadnego doświadczenia. Nie dość, że pewnie stracimy mnóstwo czasu, to może się okazać, że i tak będziemy musieli załatwić ekipę remontową, by poprawiła usterkę. Na pewno warto tu wspomnieć o wymianie drzwi lub okien, z czym może mieć problem amator. Jeśli chcemy wymienić w trakcie remontu instalację elektryczną albo inną, a nie mamy doświadczenia, to także powinniśmy zadzwonić po specjalistów.

Izolacja akustyczna domów

Remonty jeszcze kilka lat temu służyły głównie odświeżeniu naszych pomieszczeń. Składały się na to głównie wymiany podłóg, okien czy malowanie i tapetowanie ścian. Dzisiaj na rynku usług remontowo-budowlanych patrzy się już nie tylko na estetykę, ale próbuje poprawić różne inne aspekty naszych domów, w tym energooszczędność oraz akustykę. Hałas dokucza bowiem w mieszkaniach coraz bardziej, zwłaszcza tam, gdzie rozbudowa całych dzielnic spowodowała pojawienie się jeszcze większej ilości samochodów. Niesie on też wiele negatywnych skutków zdrowotnych takich jak stres, rozdrażnienie i brak koncentracji. Warto więc przemyśleć i ten aspekt, jeśli planujemy w najbliższym czasie remont. Na rynku działają specjalne firmy zajmujące się monitoringiem hałasu i mogą one zmierzyć hałas dochodzący do ścian naszego budynku oraz ten, który przedostaje się do środka. To pozwoli zaplanować izolację akustyczną ścian. Żeby odciąć się od nieprzyjemnych dźwięków trzeba skorzystać z dobrych materiałów oraz zadbać o miejsca, gdzie przenika najwięcej dźwięków. To między innymi szpary pod oknami oraz przy drzwiach, które można zalepić specjalnymi piankami i poprawić tanim kosztem komfort życia w naszym domu.

Jakie okna wybrać do mieszkania?

Na rynku obecnie znajdziemy praktycznie każdy możliwy rodzaj okien. Pozwala to nam dużą swobodę zarówno w czasie budowy domu jak i późniejszych remontów. Zwłaszcza popularne dzisiaj jest instalowanie przez ekipy budowlano-remontowe dużych okien na poddaszach. Kwestią dyskusyjną jednak przez cały ten czas pozostaje materiał, z którego mają być wykonane okna. Okna drewniane są droższe od odpowiedników z PVC, jednak często jest to wydatek sensowny. Ci, którzy chcieliby mieć wrażenie posiadania okien drewnianych, ale ich na to nie stać, często wybierają okna PVC w specjalnej okleinie, która imituje drewno. Okna plastikowe, oprócz niższej ceny, charakteryzuje przede wszystkim bardzo duży wybór form na rynku oraz brak konieczności konserwacji okien w przyszłości. Te drewniane za to wybierają Ci, którym zależy na naturalnym wyglądzie, podkreślającym charakter pomieszczenia. Często są one wybierane w budownictwie jednorodzinnym. Co jakiś czas trzeba je jednak konserwować, żeby zachowały swoje właściwości. Na rynku znajdują się także okna z profilami aluminiowymi. Duża sztywność tego materiału pozwala na stworzenie dużej przeszklonej powierzchni bez konieczności wprowadzania podziałów. To rozwiązanie jest także coraz modniejsze.

Remont wiosną

Usługi remontowo-budowlane wykonuje się najczęściej wiosną oraz wczesnym latem i nie dzieje się tak bez powodu. To najlepsza pora, by wykonać zdecydowaną większość prac w sprzyjających warunkach pogodowych. Z tego też powodu trudno jest w tym czasie załatwić wizytę fachowców z firm remontowo-budowlanych. Jeśli zależy nam na usługach takiej firmy to warto zarezerwować termin prac już w zimie, by nie czekać długo albo nie być zmuszonym do korzystania z usług przedsiębiorstw o niesprawdzonej jakości. Znaczną część prac można jednak wykonać własnoręcznie. Wymiana podłóg albo malowanie ścian to nie jest coś, co zrobić mogą jedynie profesjonaliści. Dzisiaj Internet pełen jest porad dla osób, które same chcę wykonać jakąś część prac. Możemy więc bazować na czyimś doświadczeniu i uniknąć czasochłonnych i kosztownych błędów. Niezależnie, czy taki remont wykonamy sami czy komuś go zlecimy, to warto go dobrze zaplanować, tak by był on dla nas nieuciążliwy i kosztował tylko tyle, ile to konieczne. Zanim zakupimy farby warto przyjrzeć się dokładnie ścianom. Przyjrzyjmy się też podłogom. Od tego, jaka jest ogólna kondycja mieszkania dzisiaj będzie zależało ile musimy w nie zainwestować w trakcie remontu.

Planowanie remontu

Remont mieszkania powinien być decyzją przemyślaną i w każdym fragmencie zaplanowaną. Musimy przemyśleć wszystkie stojące przed nami zadania tak, by remont przeszedł sprawnie i zgodnie z planowanym kosztorysem. W naszym planie powinniśmy też dokładnie uwzględnić terminy, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę zlecenie części zadań fachowcom z firm remontowo-budowlanych. Kosztorys i plan prac jednak nie powinny był całkowicie sztywne i powinny uwzględniać zapas na nieplanowane wydatki i działania. W międzyczasie możemy też wstępnie przygotowywać nasze mieszkanie do remontu – ostrzec zarządcę bloku o terminach prac czy uporządkować nasze pomieszczenia. Warto remont pogodzić z gruntownymi porządkami, w trakcie których pozbędziemy się zbędnych rzeczy. Jeśli planujemy ponowne wstawienie części mebli po remoncie, to powinniśmy też pomyśleć o ich składowaniu i zabezpieczeniu. Można wykonać ochronę własnoręcznie z folii lub kupić gotowy pokrowiec w sklepie. Jeśli mamy dostęp do piwnicy lub schowka to można skorzystać z niego, by już przed remontem ukryć tam część rzeczy, których na co dzień nie używamy. Pomoże to usprawnić prace w dalszym etapie remontu. Możemy też poprosić administrację domu o udostępnienie nam jakiegoś pomieszczenia, które znajduje się w naszym budynku.

Budowanie wiaty

Jeżeli jesteśmy bardzo zapracowanymi ludźmi i chcemy mieć odpoczynek po ciężkim dniu pracy jednak boli nas że nas samochód stoi pod chmurką i powoli wgryza się w niego rdza, możemy specjalnie do tego celu zamówić ekipę budowlaną, która małymi kosztami zorganizuje materiały i zbuduje dla nas taką wiatę na nasze auto. Za zbudowanie tego typu konstrukcji specjaliści nie powinni wziąć dużo pieniędzy ze względu na niskie koszty jakie są przeznaczone na takie proste prace budowlane. Jest to rozwiązanie dla osób leniwych, gdyż najczęściej takie konstrukcje większość osób, które chociaż raz miały styczność z budownictwem są do wykonania, z pomocą ewentualnie jednej osoby aby potrzymać w górze jakiś element. Jeżeli mamy sporo wolnego czasu i chęci to lepiej ograniczyć koszty i spróbować samemu wybudować taką wiatę, da nam to na pewno dużo satysfakcji, oraz poczucie że jesteśmy w stanie wedle chęci zrobić wszystko na naszej posesji. Jeżeli chodzi o koszty budowy takiej wiaty mogą się one zamknąć maksymalnie w kwocie 1000 zł co jest bardzo mocną alternatywą dla garażu którego wymurowanie ocieplenie i wszystkie prace wykończeniowe przewyższyły by tą kwotę dziesięciokrotnie jeżeli nie pietnastokrotnie.

Budowa drewutni

Budowa przy domowych konstrukcji jest z reguły bardzo prosta i każdy laik znający chodź trochę postawy budownictwa da radę sam, bądź z kolegą czy sąsiadem zrobić taką konstrukcję. Problem w budowaniu takich konstrukcji jest tylko jeden, potrzeba na to sporo czasu, którego zazwyczaj nie mamy przychodząc zmęczeni z pracy. Nie trzeba do takich prac więc nawet jeżeli nie mamy zbyt dużo czasu wzywać specjalistycznej ekipy, wystarczy tutaj dwóch majsterkowiczów, do których mamy zaufanie i znamy ich umiejętności. Jeżeli już wynajmiemy ekipę, bądź znajomych głównym kosztem pozostaje koszt materiałów, które mogą być drogie nie wiadomo z jakiego powodu. Zwykła listwa drewniana w sklepach budowlanych o określonych wymiarach może kosztować nawet 25 zł co w ogóle nie opłaca się. Najlepiej wykonać taką konstrukcję z materiałów dostępnych na miejscu będących w zasiegu ręki lub pozostałych po remontach, od rodziny co znacznie ograniczy nasze koszty. W przeciwieństwie do bardziej skomplikowanych konstrukcji w tym przypadku nie zapłacimy dużo za ekipę budowlaną, jednak mimo wszystko warto wziąć paru specjalistów, bo dzięki nim praca przebiegnie na pewno znaczenie szybciej i bezpieczniej niż w przypadku niedoświadczonych znajomych.

Budowa wiaty dla auta

Nikt chyba z nas nie chce aby nasze auto stało pod chmurką i rdzewiało, jednak budowa murowanego garażu pochłonęła by zbyt duże środki dlatego część osób posiadające wolne miejsce na podwórku decyduje się na budowę wiaty na samochód. Wiaty jak zapewne każdy wie są to lekkie konstrukcje, drewniane, lub metalowe, które osłaniają nasz samochód przed deszczem śniegiem i wiatrem zabezpieczając karoserię przed szybką korozją. Do wykonania wiaty na auto nie jest potrzebna specjalistyczna ekipa jednak w pojedynkę będzie nam ciężko zrobić taką konstrukcję dlatego dobrze wziąć sobie kogoś do pomocy, kto będzie pomagał nam nosić ciężkie rzeczy i ewentualnie potrzyma młotek, lub wkrętarkę w razie potrzeby. Takie prace to czysta przyjemność dla fanów majsterkowania w ogrodzie i relaks na weekend wolny od pracy. Jeżeli jednak musimy pracować i nie mamy wolnego czasu aby takie prace wykonać możemy do wykonania takiego zlecenia zatrudnić nawet sąsiada, który wie co nie co o budowaniu, a my możemy tylko wtedy nadzorować pracę. Wiata jest to elegancka forma garażu nie kosztująca nas przy okazji korcie za materiały i specjalistyczną ekipę, która by narobiła więcej zamieszania niż to potrzebne jest przy tego typu zleceniu.

Ocieplenia domu

Każdy starszy dom z czasem wymaga docieplenia, jest to niezbędne, aby w zimę nie tracić zbyt dużo pieniędzy na ogrzewanie całego domu i przeznaczyć te pieniądze na inne ważniejsze rzeczy. Najlepiej do takich prac wynająć profesjonalną ekipę nie zważając na koszty, gdyż tak czy inaczej w dłuższej perspektywie czasu te pieniądze nam się zwrócą w postaci konieczności rzadszego palenia w piecu. Oprócz ekipy również ważną rolę odgrywa tym przypadku materiał jakim ocieplamy, czyli np stary poczciwy styropian tani i dobry do izolacji. W przypadku takich prac nie istnieje pojęcie przepłacanie, gdyż porównując koszty jakie poniesiemy w długiej prespektywie na ogrzanie domu bez lepszego ocieplenia wyjdzie nam znacznie drożej niż gdybyśmy te ocieplenie zrobili. Dobra ekipa remontowa do takich prac to podstawa, ponieważ tutaj chodzi o ciepło w naszym domu i jeżeli prace zostaną wykonane źle to całe ocieplenie również może nie spełniać swojej roli tak jak powinno. Procedura ocieplania budynku nie jest rzeczą skomplikowaną jednak wymaga kilku ludzi aby prace przebiegały szybko i sprawnie dlatego ekipa w takich wypadkach to podstawa, oni zrobią to szybciej lepiej i taniej niż zrobili to byśmy my jako nie wprawieni laicy.

Budowa altanki w ogrodzie

Budowanie przy domowych konstrukcji z reguły nie jest trudnym zajęciem i każda osoba, która chodź trochę zna się na budownictwie będzie umiała zrobić to sama, lub z pomocą kolegi, sąsiada, brata, szwagra, kuzyna. Nie każda osoba ma jednak czas aby wykonywać takie pracę samodzielnie i w związku z tym czasami trzeba wynająć profesjonalną ekipę do wybudowania takiej konstrukcji na naszej posesji. W przypadku ogrodowych, altanek, drewutni, lub innych podobnych konstrukcji nie musimy zbyt patrzeć na umiejętności osoby mającej to wykonać, bo są to prace proste nie wymagające większych umiejętności, wystarczyło by tylko od czasu do czasu doglądać postępy prac. Głównym czynnikiem grającym role w takiej usłudze jak wybudowanie altanki odgrywa cena jaką dany fachowiec zażyczy sobie za usługę. Aby nie przepłacić musimy porozumieć się z osobami, które też mieli takie konstrukcje na podwórku budowane i zorientować się jakie są maksymalne koszty usługi w raz z materiałami i narzędziami. Biorąc pod uwagę że konstrukcje tego typu nie są, bardzo skomplikowane, możemy liczyć na maksymalnie tydzień pracy dla 2 dorosłych osób co również będzie zależało od wielkości tej budowli, oraz tego z jak dużych materiałów zostanie zbudowana.

kompleksowe remonty

Każdy z nas chociaż raz w życiu jest skazany na przejście przez piekło remontu w domu, bądź w mieszkaniu co jest katorgą dla nas i całej naszej rodziny. Aby jak najlepiej przeżyć ten czas ekipa, którą wybierzemy musi uwinąć się szybko ze swoimi pracami jednocześnie robiąc swoje zadania porządnie. Dobrym pomysłem jest aby na czas remontu wyprowadzić się z domu i zamieszkać u rodziny lub w hostelu, ponieważ pył wynikający z kucia, ścian płytek itp. dostaje się niemal wszędzie i jest jednym z najgorszych aspektów tego typu prac w domach i mieszkaniach. Ekipa remontowo-budowlana którą wybierzemy musi spełnić odpowiednie wymogi, musi być w miarę tania, wykonać swoją pracę na czas i zrobić to w miarę możliwości jak najlepiej się da. Aby uzyskać dobrą jakość wykonania w krótkim czasie musimy liczyć się z wyższymi kosztami jakie poniesiemy wynikającymi z presji pracowników że muszą wykonać wszystko w miarę możliwości szybko. Jeżeli jesteśmy laikami jeżeli chodzi o remonty to przed zatrudnieniem jakiej kolwiek ekipy dobrze by było abyśmy skontaktowali się z kimś z rodziny aby doradził nam jaką ekipę najlepiej wybrać i za jaką cenę stoją obecnie jakie usługi żebyśmy mieli porównanie cen do ekip konkurencyjnych.

Budowanie domu

Każda młoda para marzy o własnym domku, najlepiej gdzieś na obrzeżach miasta przy mało ruchliwej drodze, gdzie będzie można spokojnie żyć. Nie zawsze jednak nasze marzenia są na wyciągnięcie ręki, często musimy na nie najzwyczajniej zapracować, a później pilnować aby wszystkie prace związane z budową domu były zrobione należycie. Jeżeli mamy zamiar postawić dom, to musimy się liczyć z szeregiem urzędniczych formalności będących koszmarem każdego przyszłego posiadacza domu. Jedak aby doszło do postawienia domu trzeba zatrudnić ekipę, która załatwi materiały i postawi ten dom w w miarę krótkim czasie. Aby znaleźć dobrą ekipę budowlaną należy sprawdzić w internecie jakie, firmy za jaką cenę świadczą jakie usługi, a najlepiej samemu przejechać się w ciągu dnia do firm i przeprowadzić rozmowy odnośnie kosztorysów. Dom jest poważną sprawą dlatego nie należy oszczędzać na jego budowie, jednak nie należy również przepłacać bo może to okazać się dla nas utopienie dużego kapitału w nicość. Dobrym pomysłem po wybraniu ekipy jest sprawdzenie jak sobie radzi na budowie w ciągu pracy, takie doglądanie prac może bardzo pozytywnie wpływać na to jak szybko pracownicy wykonają swoją pracę i z jaką dokładnością.

Remonty łazienek

Remonty łazienki są jednym z najbardziej brudnych prac, jakie możemy sobie wyobrazić remontując mieszkanie. Każdy kto chodź raz remontował łazienkę u siebie w domu wie ile hałasu i pyłu trzeba znieść aby skuć wszystkie pozostałości po starych płytkach, obudowach wanien itp. Aby uniknąć męczenie się samemu z taką brudną robotą możemy wziąć do tego celu fachowca, który za skucie starych płytek, położenie karton-gipsów, i położenie nowych płytek weźmie 2-4 tyś zł i będzie to praca wykonana profesjonalnie. Biorąc fachowca musimy się liczyć z tym że będzie on wykonywał swoją prace dobrze, bądź źle, dlatego najlepiej brać człowiek z polecenia, od sąsiada, albo członka rodziny wtedy będziemy mieli pewność że taka osoba nie wykona swojej pracy byle jak i jednocześnie nie zedrze z nas ostatniej złotówki. Jeżeli zależy nam na cięci kosztów, a posiadamy własny sprzęt możemy pracy przygotowawcze sami dokonać, takie jak skucie płytek, wyniesienie wszystkich nie potrzebnych mebli i urządzeń. Takie działania pozwolą nam zaoszczędzić nawet do tysiąca złotych, jednocześnie przyspieszając prace osoby, która dane zlecenie ma dla nas wykonać. Zawsze należy sprawdzić człowieka, którego zatrudniamy jakie prace już wykonywał u innych ludzi np. poprosić o zdj łazienek.